A A A

Hivatalunk

 

A  SEPSI – BARCASÁGI  FŐESPERESI  HIVATAL

TEVÉKENYSÉGI  KÖRÉNEK  RÖVID  LEÍRÁSAA közigazgatásilag 2002 – től Sepsiszentgyörgyön működő, Sepsi – barcasági Főesperesség, 23 római katolikus plébánia, valamint  a jelenleg fogarasi székhellyel működő Főegyházmegyei Ífjúsági Főlelkészségi iroda ernyőszervezete.

2007. december 31-ig az intézménynek leginkább közvetítő szerepe volt a gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségi egyházmegyei Főhatóság, valamint a plébániák között. Addig az időpontig két alkalmazottja volt a hivatalnak: a főesperes, valamint egy könyvelő. Ketten biztosították az intézmény működését. A főesperes, mint klérus, vezette és követte a kerület plébánosainak, lelkészeinek lelkipásztori és részbeni adminiszrációs tevékenységét. A könyvelő látta el az intézmény adminisztratív tevékenységének nagyobb részét, valamint segített be a plébániák hasonló munkakörébe.

2008. január 1-től Egyházmegyénk adminisztratív átszervezését követően a Főesperesi Hivatal vette át a plébániáktól a személyzeti alkalmazások feladatkörét, így jelenleg az 90 alkalmazottat számlál. Ezen teendők szükségszerűen megkövetelik a szakszerű feladatvégzést, ami csak szakképzett munkaerővel lehetséges. Így jelenleg két közgazdász végzi hivatalunk teljes adminisztrációs teendőit, valamint biztosítja az intézmény fennhatósága alá tartozó plébániákon dolgozó személyzettel kapcsolatos ügyintézést, azok tájékoztatását, szükség szerint szakmai tanácsadását, ezáltal hozzájárulva a plébániák ezirányú munkájának megkönnyítéséhez. A főesperes kötelességei közé ezután is a kerület plébánosainak, lelkészeinek lelkipásztori tevékenységének megszervezése, vezetése, annak követése maradt. Ugyancsak az ő feladata a plébániák adminisztrativ és kisegítő személyzetének a felügyelete, a munkajogi kérdések megoldása, valamint az esetleges felettesekkel történő nézeteltérések orvoslása.

Tervszerűen szeretnénk a jövőbeni további fizikai és szellemi teljeskörű fejlődésre összpontosítani, nem utolsó sorban a főesperességen dolgozó személyzet szakmai továbbképzésére, ami leginkább külső szakavatott cégek, intézmények megrendezésében kerülhetne sorra.

A szellemi fejlődéshez a papi személyzet részére időközi lelki és tanulmányi napok megrendezését, a plébániákon dolgozó nem klerikális személyzet részére pedig  belső szakmai továbbképzőket szervez hivatalunk.

A fizikai fejlődés terén a korszerű teljes számítógépes rendszer kiépítésére, a sokrétü tevékenységnek megfelelő informatikai programok, azok licenszeinek beszerzésére, a más szükséges irodai felszerelések, berendezések, fogyó anyagok utánpótlására van még mindig szükség.

Közismert, hogy mindezek a tervek anyagi támogatás nélkül nem valósulhatnak meg. Az intézmény nem rendelkezik saját forrásból származó jövedelemmel, az  egyetlen állandó bevételi forrása a plébániák által befizetett fenntartási összeg, ami azok szűkös  saját bevétele miatt módikus jellegű, kizárólag a mindennapi működést és nem  a további feljesztéshez szükséges anyagi kereteket biztosítja. Ezt ritkán különféle pályázati kiírások elnyeréséből származó, valamint szponzórok támogatásaiból eredő pénzforrások egészítik ki.